Utskrift

Fremtidsverkstedet - en multikulturell frivillig sektor i Lillestrøm

Skrevet av Kim Sivertsen .

 

 

Det tredje dialogmøtet i Skedsmo hadde fokus på fremtiden. Den frivillige sektorens utfordring er å jobbe sammen og utnytte hverandres ressurser og kunnskap. Denne utfordringen ble bearbeidet gjennom et såkalt fremtidsverksted. Et fremtidsverksted er en metode, som skaper rom for utvikling, visjoner og konkrete planer for det fremtidige samarbeidet.

 

 

 

Kulturelle barrierer, refleksjon og ettertanke

I alle menneskelige møter vil den andres ord og handling tolkes ut fra en egen referanseramme. Når den andre ikke har kjennskap til denne referansen kan misforståelser oppstå.

Når referanserammen oppfattes som svært ulik, eller forestillingen om at det er en uoverkommelig distanse mellom dem, kan misforståelsene bli tydeligere og mer iøynefallende. Men det samme kan skje selv om partnerne står hverandre nær og tror at de har noenlunde samme erfaringsbakgrunn.

 

Dialogmøtet startet med en runde rundt spørsmålet: Hva gjorde  inntrykk hos deg i forrige dialogmøte?

Tankene og refleksjonene rundt dette spørsmålet formidlet at deltakerne hadde hatt  en positiv og stimulerende opplevelse, de hadde blitt utfordret på sine fordommer og forutinntatte oppfatninger av den andre.  Deltakerne fortalte hvordan arbeidet med identitets-kartet og dialogen med de andre, bidro til en bevisstgjøring rundt egen identitet.

 

Flere uttrykte at det å delta i et slikt forum, der det gis tid og ro til å reflektere sammen, var positivt og tankevekkende, noe som de tar med seg videre i sin hverdag. Andre tok opp den positive endringen de hadde opplevd i disse dialogmøtene. Fra usikkerhet og utrygghet til å våge og uttale seg ærlig og være lyttende til  andres oppfatninger. Noen uttrykte det slik at deres forestillinger om de «andre» og deres antatte annerledeshet, ikke trenger å være et hinder for å snakke sammen.

 

Gjennom denne uttalelsen kommer dialogens karakter frem. Dialog kan bidra til å skape en møteplass, der åpenhet, trygghet og likeverdighet danner grobunn for videre samarbeid og utviklingen av det multikulturelle Skedsmo.

 

Fremtidsverksted

Hvor er vi og hvor vil vi hen? Deltakerne ble delt inn i ulike grupper for å jobbe og se på muligheter og utfordringer knyttet til å være en frivillig virksomhet i Skedsmo kommune.

Deltakelsen og engasjementet var stort i gruppene, og det kom opp mange viktige punkter og innspill til disse spørsmålene. Flere av organisasjonene står ovenfor mange av de samme praktiske utfordringene, som økonomi og lokaler. Men også andre viktige og utfordrende aspekter kom frem. Blant annet ble det påpekt at flere av de etnisk norske organisasjonene har problemer med å rekruttere nye frivillige og i særdeleshet jenter med annen etnisk bakgrunn, mens de såkalte innvandrerorganisasjonene syntes det er utfordrende å få medlemmene til å engasjere seg utenfor festlige sammenhenger.

Gruppearbeidet viste at mange av utfordringene vil være lettere å overvinne, dersom organisasjonene begynner å jobbe sammen, deler kunnskapen og skape noe i fellesskap.

For eksempel kunne organisasjonene med høy andel av etniske minoriteter bidra til å rekruttere medlemmer til de etablerte norske organisasjonene. Under neste samlingen vil vi se om det har blitt skapt grobunn for slike samarbeidsprosjekter.